Praksa u kompaniji Robert Bosch d.o.o.

Kompanija Robert Bosch d.o.o. trenutno ima otvorenu poziciju za praksu u odeljenju tehničkih funkcija, konkretno u delu koji se bavi industrijskim inženjerstvom. Praksa traje 6 meseci, plaćena je i namenjena je studentima završnih godina master i osnovnih akademskih studija.

Detalje oglasa možete pogledati ovde.

Materijal sa V termina nastave

Prezentacije sa petog termina nastave možete preuzeti ovde i ovde.

Formular za identifikacioni karton možete preuzeti ovde.

Formular za dijagram toka procesa možete preuzeti ovde.

Formular šematskog prikaza procesa (dokument je izvorno rađen u prigramu Microsoft Visio, i potrebno ga je imati za editovanje formulara) možete preuzeti ovde.

Matricu za analizu aktivnosti procesa iz aspekta dodavanja vrednosti možete preuzeti ovde.

5W1H matricu možete preuzeti ovde.

Tabelu aktivnosti koje dodaju/ne dodaju vrednost uz akciju za svaku aktivnost možete preuzeti ovde.

Tabelu za predložena poboljšanja možete preuzeti ovde.