O centru

Lin centar je osnovan 2011. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
Ideja o osnivanju Lin centra realizovana je u okviru Tempus projekta 511084-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPHES – LeanEA – Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections. Cilj projekta je da se na Univerzitetima u Srbiji, učesnicima projekta, razvije mreža centara za razvoj i primenu lin pristupa, kroz uvođenje sadržaja iz oblasti lina u pojedine predmete i primenu ovog pristupa u preduzećima. U realizaciji ovog projekta učestvuju Univerzitet u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu.

Cilj i aktivnosti centra

Cilj Lin centra je širenje i primena znanja o lin pristupu kroz:
• razvoj naučnoistraživačkog rada u oblasti povećanja efikasnosti u proizvodnji materijalnih dobara i pružanju usluga primenom lin pristupa,
• teoretsku i praktičnu obuku studenata u primeni lin pristupa,
• teoretsku i praktičnu obuku menažera i stručnjaka iz prakse u primeni lin pristupa,
• realizaciju projekata primene lin pristupa u u proizvodnji materijalnih dobara i pružanju usluga.

Aktivnosti Lin centra obuhvataju naučnoistraživački rad, edukaciju, konsalting i inženjering.
Naučno-istraživački rad
• priprema i izdavanje naučnih radova,
• saradnja i povezivanje sa drugim univerzitetima, fakultetima, centrima i institutima u zemlji i inostranstvu,
• aktivna saradnja i povezivanje sa drugim univerzitetima u cilju pripreme aplikacija za naučnoistraživačke projekte,
• organizovanje konferencija i seminara na temu Lin pristupa.

Edukacija:
• praktična obuka studenata u primeni lin pristupa
• podrška i dopunski rad sa studentima tokom izrade seminarskih, ispitnih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova sa težnjom da rezultati istraživanja budu novi projekti centra
• teoretska i praktična obuka menadžera i stručnjaka iz privrede

Konsalting i inženjering:
• Implementacija Lin koncepta u poslovanje privrednih organizacija,
• Obuka kadrova iz privrede u oblasti Lin filozofije i
• Konsultantske usluge.

Istraživači i saradnici centra

Rukovodilac Lin centra:
Prof. dr Dragoslav Slović, vanredni profesor FON-a, dslovic@fon.bg.ac.rs

Prof. dr Milić Radović, redovni profesor FON-a, radovic.milic@fon.bg.ac.rs
Barbara Simeunović, asistent FON-a, tisma@fon.bg.ac.rs
Dragana Stojanović, asistent FON-a, stojanovicd@fon.bg.ac.rs
Ivan Tomašević, asistent FON-a, tomasevici@fon.bg.ac.rs

Kontakt:

Lin centar
Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Jove Ilića 154, Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 11 3950 932
lean@fon.bg.ac.rs

O lin pristupu

Lin pristup je način poslovnog razmišljanja nastao na osnovu Tojotinog sistema proizvodnje, koji se zasniva na stavu da je neophodno eliminisati sva rasipanja ili gubitke u svim fazama procesa proizvodnje i pružanja usluga. Pojmove lean manufacturing i lean thinking definisali su istraživači sa MIT-a da bi objasnili značajne razlike ovakvog načina organizacije u odnosu na tada dominantni način masovne proizvodnje. Razlike su u tome što, po rezultatima njihovih istraživanja, lin zahteva duplo manje vremena ljudskog rada u fabrici, proizvodnog prostora, investicija u alate, inženjerskih časova i vremena za razvoj novih proizvoda. Drugi zaključak je da ovaj način razmišljanja sadrži univerzalne principe koji ne važe samo za Toyotu ili Japan, već se mogu svuda primeniti. Danas je u svetu ovaj pristup široko prihvaćen u industriji – proizvodnji materijalnih dobara i pružanju usluga i u administraciji. Polazeći od aktuelnog stanja u Srbiji, koje je takvo da se po produktivnosti Srbija nalazi značajno ispod proseka evropskih zemalja, smatramo da bi trebalo iskoristiti sve mogućnosti da se to stanje poboljša, što je i osnovni cilj Lin centra.