Laboratorije i centri

U sastavu Katedre za industrijsko i menadžment inženjerstvo nalazi se:

Centar za inženjering procesa
Rukovodilac: Doc. dr Barbara Simeunović

Cilj Centra za inženjering procesa je širenje i primena znanja kroz naučnoistraživački rad, teoretsku i praktičnu obuku studenata u oblasti inženjeringa procesa, upravljanja poslovnim procesima i unapređenja procesa. Pored toga, Centar pruža usluge razvoja poslovnim sistemima u domenu primene procesnog pristupa i uspostavljanja sistema za upravljanje poslovnim procesima.

Aktivnosti Centra za inženjering procesa se realizuju kroz organizovanje informativnih i inovacionih seminara, instruktivnih kurseva, naučnoistraživačkih i konsultantskih projekata koji se mogu organizovati u Centru ili u preduzećima, iz oblasti usluga Centra.

Usluge koje pruža Centar za inženjering procesa obuhvataju: Istraživanja u oblasti inženjeringa procesa i upravljanja poslovnim procesima; Projektovanje procesnog modela kao osnove za uređenje, preispitivanje i reinženjering procesa, primenu zahteva svetskih standarda, i upravljanje procesima; Prepoznavanje prioritetnih, kritičnih i ključnih procesa; Preispitivanje, poboljšanje i/ili reinženjering procesa; Stvaranje osnova za upravljanje procesima; Određivanje funkcionalne, organizacione i upravljačke međuzavisnosti (integrisanosti) procesa i izrada matrice međuzavisnosti procesa; Utvrđivanje, merenje i praćenje uspešnosti procesa.

Laboratorija za proučavanje rada
Rukovodilac: Doc. dr Dragana Stojanović

Cilj Laboratorije za proučavanje rada je širenje i primena znanja kroz naučnoistraživački rad, teoretsku i praktičnu obuku studenata u primeni tih znanja, teorijsku i praktičnu obuku menadžera i stručnjaka iz prakse, i realizaciju projekata iz naučnih disciplina Proučavanje rada i Industrijsko inženjerstvo.

Aktivnosti Laboratorije za proučavanje rada se realizuju kroz organizovanje informativnih i inovacionih seminara, instruktivnih kurseva, naučnoistraživačkih i konsultantskih projekata koji se mogu organizovati u Laboratoriji ili u preduzećima, iz oblasti usluga Laboratorije.

Usluge koje pruža Laboratorija za proučavanje rada obuhvataju: Proučavanje metoda rada; Utvrđivanje potrebnog vremena i projektovanje vremenskih standarda – normi rada; Sistematizacija poslova, utvrđivanje relativne vrednosti rada i projektovanje sistema zarada; Analiza profitabilnosti proizvodnje; Organizacija fleksibilne proizvodnje; Racionalizacija izmene serija i promene alata i organizacija češće izmene serija i brže promene alata; Racionalizacija kapitala.

Lin centar
Rukovodilac: Prof. dr Dragoslav Slović

Ciljevi Lin centra su povećanje efikasnosti i efektivnosti procesa proizvodnje materijalnih dobara i pružanja usluga koje se postiže primenom i širenjem znanja o lin pristupu, kroz konsalting, naučnoistraživački rad i edukaciju studenata, menadžera i stručnjaka iz prakse. Ideja o osnivanju Lin centra realizovana je u okviru Tempus projekta – LeanEA – Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean Thinking Philosophy and strengthening Enterprise – Academia connections.

Aktivnosti Lin centra obuhvataju naučnoistraživački rad, organizovanje informativnih i inovacionih seminara i instruktivnih kurseva, realizaciju projekata i pružanje konsultantskih usluga iz oblasti usluga Centra.

Usluge koje pruža Lin centar su: Usluge organizovanja lin proizvodnje; Unapređivanje proizvodnje primenom lin pristupa; Kontinualno unapređivanje procesa primenom Gemba kaizen pristupa; Identifikacija i eliminisanje rasipanja u radu; Održavanje dobre uređenosti radnih mesta; Standardizacija metoda rada; Mapiranje i poboljšavanje toka vrednosti; Kreiranje sistema prevencije grešaka; Obuka poslovođa, inženjera i menadžera za samostalnu primenu lin pristupa i primenu programa „Trening unutar industrije“; Primena lin pristupa u uslugama: zdravstvu, farmaciji, hotelijerstvu, trgovini, itd.